Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Záruka vrácení peněz – poučení o právech spotřebitele - Dárek do krabičky

Dárek do krabičky

Reklamace a výměna zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu provozovny prodávajícího nebo na elektronickou adresu prodávajícího. Nepoužité zboží a v původním obalu musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu za vrácené zboží bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů bankovním převodem na účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Právo na odstoupení od smlouvy nezvniká po použití zboží, nebo poškození zboží. Bude-li zboží vráceno použité či nějakým způsobem poškozené, automaticky bude postoupeno k reklamaci.

Reklamační řád

Ze zákona má kupující nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží (tzv. reklamaci zboží), u kterého se projeví závady (NE závady vzniklé užíváním věci či běžným opotřebením). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Společnost Do krabičky, spol. s r.o. provozující e-shop www.darekdokrabicky.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené podmínky.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s popisem vady a kopií dokladu o nákupu zboží na adresu: Do krabičky, spol. s r.o., Husa 23, 463 44 Paceřice

Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující

Nesoulad kupní smlouvy a objednávky

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou) má kupující právo na bezplatné a okamžité uvedení objednávky do podoby, v jaké si ji objednal. Má zejména právo požadovat: – výměnu věci nebo opravu – přiměřenou slevu z ceny – odstoupení od smlouvy